Šolska prehrana

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki jih je na podlagi novega Zakona o šolski prehrani sprejel Svet šole Osnovne šole Podlehnik.

Zakon o šolski prehrani predvideva, da Minister za šolstvo vsako leto določi višino šolske malice, ki je za vse osnovne šole v Sloveniji enaka. Za šolsko leto 2019/2020 je s strani MIZŠ določena višina cene malice 0,80 €. Enaka je bila tudi v minulem šolskem letu ter v vseh letih poprej.

Vsi učenci imajo v šoli možnost dobiti malico in kosilo. Učenci 1. razreda imajo lahko tudi zajtrk. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Prijave na prehrano se po novem zakonu urejajo pisno praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani šole.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure. Prehrana se praviloma odjavi pri poslovni sekretarki (795-31-00). Starši odjavijo prehrano ustno na zapisnik, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovne sekretarke se preklic odda organizatorki šolske prehrane (Mateja Sakelšek) ali razredniku. Nepravočasna odjava subvencioniranih obrokov za starše pomeni plačilo polne vrednosti malice (0,80€).

Še vedno pa je mogoče na pristojnem Centru za socialno delo oddati vloge za uveljavljanje subvencij šolske malice in kosila za tekoče šolsko leto. Do subvencije bodo tako upravičeni le tisti, katerih povprečni dohodek na osebo ne presega 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do subvencije za kosilo pa bodo upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 18 odstotkov neto povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. Pravica do subvencije se dodeli za obdobje enega leta.

PLAČILO ZA PREHRANO V ŠOLI

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jo šola vsak mesec dostavi za pretekli mesec. V kolikor starši ne plačujejo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin. V primeru neplačila računa za šolsko kosilo se učencu kosilo ukine. Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh pisnih opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.

Za nadaljnja vprašanja se starši obrnejo na šolsko svetovalno službo.

Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi organizatorka šolske prehrane, gospa Ana Gajšek. Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano in jedilniki obračate nanjo.

PRIPRAVA OTROK NA ZDRAVO ŠOLSKO PREHRANO

V skladu z Zakonom o šolski prehrani (31. člen Zakona o šolski prehrani) v šoli tekom celega šolskega leta učence navajamo in pripravljamo na zdravo šolsko prehrano. Pogovori z učenci na to tematiko potekajo pri razrednih urah, pri urah gospodinjstva, pri urah izbirnih predmetov s področja prehrane, pri interesnih dejavnostih s področja prehrane, dnevih dejavnosti – namenjenim tej tematiki, …

Related Images:

Dostopnost